Blue Flower

Kaya Advocatenkantoor hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u in dat geval kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaar dan wel klacht eerst te richten aan de klachtenfunctionaris mr. R. Kaya. De klachtenfunctionaris zal uw klacht in behandeling nemen en hierover met u in overleg gaan. De klachtenfunctionaris zal samen met u trachten een oplossing te vinden. Indien de interventie van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing zal leiden zal de klacht worden voorgelegd aan de Commissie Klachten en Bezwaren van Kaya Advocatenkantoor. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien. Mocht de commissie onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zult u daarvan tijdig op de hoogte gesteld worden met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van de commissie kunt verwachten.

De commissie zal eveneens in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u bevestigd worden. Indien de aard van de klacht zich niet leent voor een onderlinge oplossing zal de commissie een besluit nemen in de vorm van een voorstel. Mocht u zich niet kunnen vinden in het besluit / voorstel van de commissie dan kunt u zich wenden tot de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.

U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij de Secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur gevestigd te 2585 GJ Den Haag aan de Surinamestraat 24,
(Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). Telefoon: 070 – 310 53 10 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur).

Let op!

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en ons uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.